Gizlilik Politikası

 1. Amaç ve Kapsam


İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı, Mypolithink firması adına kayıtlı ve Mypolithink tarafından işletilen www.mypolithink.com ve www.mypolithink.net web sitelerini ve herhangi bir alt sayfasını ziyaret etmeniz ve/veya mypolithink.com aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanmanız durumunda Mypolithink tarafından elde edilen kişisel verilerinizin, 14 Aralık 1990 tarihli BM’nin Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri, 23 Eylül 1980 tarihli OECD’nin Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeleri, 8 Kasım 2001 tarihli Avrupa Konseyi 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol, 25 Ekim 1998 tarihli 95/46EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi, 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizi bilgilendirmektir. İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, www. mypolithink.com web sitesini ve herhangi bir alt sayfasını ziyaret eden, Mypolithink ile herhangi bir amaçla iletişime geçen ve kişisel verilerini paylaşan tüm kişiler ile mypolithink.com aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanan üye ve diğer tüm kişileri (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaklardır) kapsar.

 • Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi


KVKK Madde 3/d uyarınca, kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. KVKK Madde 3/e uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girer. Mypolithink tarafından fiziki veya sanal ortamda kullanıcıların adı ve soyadı (doğrulama için), kullanıcı adı, cep telefonu numarası (doğrulama kodu göndermek için), e-postası, ödeme bilgileri (reklam verenler ile Platinyum ve Titanyum üye olanlar için), beğeni ve şikâyetleri gibi bilgilerini elde edebilir ve işleyebilir. Mypolithink ayrıca, sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, kullanıcıya ait web sitesi ve uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb. üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, tıklama hareketleri, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, kullanıcının sosyal medya platformları (ör: Facebook, Google Plus, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine bağlanması veya üye olması halinde kullanıcının ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel verileriniz elde edilebilir ve işlenebilir. Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kullanıcılara ait kişisel veriler gizlilik politikası ölçüsünde saklanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi 

KVKK Madde 5/1, 6/2 ve 8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması konularında kullanıcının yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının temini gereklidir. Kullanıcılara ait kişisel veriler Mypolithink’in çevrim içi platformu olan mypolithink.com tarafından 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilmesi, hizmetlere erişim sağlanabilmesi, sunulan hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi, genel ve özel kampanyalardan ve tanıtım gibi avantajlardan haberdar edilmesi ve yararlandırılması, kullanıcıların tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesi, kullanıcıların kendisini Mypolithink’in birlikte çalıştığı iş/çözüm ortaklarına tanıtabilmesi, kullanıcıların şikâyet ve başvurularının değerlendirilebilmesi, kişiye özel hizmetler sunulabilmesi, kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi Mypolithink içeriğinin geliştirilmesi, kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi, kullanıcıların kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi, kullanıcıların Mypolithink hizmetlerinden yararlanabilme yeterliliklerinin tespiti, Mypolithink hizmetlerinin kalitesini artırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesini, sunulan hizmetlerin kullanıcıların ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması ve kurgulanması, mypolithink.com platformu ve uygulamalarının yönetilebilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanmasını ve yedeklenmesi, Mypolithink tarafından kullanıcılara bildirimde bulunabilmesi ve yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, web sitesi ve uygulama kullanım şartları, hizmetlerin kullanım şartları, üyelik koşulları, gizlilik ve kişisel veri politikasında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi, kişisel verinin elde edilmesi esnasında kullanıcılara bildirilecek sair amaçların gerçekleştirilebilmesi ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde açık rızanıza istinaden bilgi güvenliği tedbirleri de alarak saklamaktadır.

 • Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması


Mypolithink, kişisel verileri, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla elektronik ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere iş/çözüm ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, yazılım hizmeti alınan, veri işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilir ve aktarabilir. Kişisel veriler, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için14 Aralık 1990 tarihli BM’nin Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri, 23 Eylül 1980 tarihli OECD’nin Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeleri, 8 Kasım 2001 tarihli Avrupa Konseyi 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol, 25 Ekim 1998 tarihli 95/46EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi, 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir. Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de yasal mevzuat çerçevesinde paylaşılabilecektir. Yasal olmayan hiçbir veri talebi, Mypolithink tarafından karşılanmayacaktır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
 • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
 • Reklam tercihlerini analiz etmek için,

14 Aralık 1990 tarihli BM’nin Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri, 23 Eylül 1980 tarihli OECD’nin Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeleri, 8 Kasım 2001 tarihli Avrupa Konseyi 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol, 25 Ekim 1998 tarihli 95/46EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi, 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 • Performans Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

 • Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.

 • Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması Mypolithink için önemli bir konudur. Kullanıcılara ait kişisel veriler, Mypolithink veri tabanında KVKK 12. Maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak; yasal ve akdi ve bu belgede belirtilen düzenlemelere aykırı olarak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Mypolithink, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK Md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri alır, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olur. Mypolithink, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Mypolithink gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi veya yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Kişisel veriler, tutulmaları için ilgili yasal mevzuatın düzenlediği sürelerin üst sınırında saklanacaktır. Yasal yükümlülüklere yönelik tutulma veya silinme gereklilikleri saklı olmak üzere, kişisel veriler, KVKK Madde 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Bildirilmesi

Kullanıcının paylaştığı bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, 14 Aralık 1990 tarihli BM’nin Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri, 23 Eylül 1980 tarihli OECD’nin Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeleri, 8 Kasım 2001 tarihli Avrupa Konseyi 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol, 25 Ekim 1998 tarihli 95/46EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi, 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, Kullanıcının yanlış bilgi vermesinden doğacak sorumluluklar tamamen kendisine ait olacaktır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Kullanıcı; Mypolithink’e başvurarak, kendisine ait; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK Madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) “(d)” ve “(e)” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Kişisel verilerinizle ilgili KVKK Madde-11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman world@mypolithink.com adresine e-mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

 1. Yasal Düzenleme Atıfları


Bu belgede 14 Aralık 1990 tarihli BM’nin Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri, 23 Eylül 1980 tarihli OECD’nin Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeleri, 8 Kasım 2001 tarihli Avrupa Konseyi 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol, 25 Ekim 1998 tarihli 95/46EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi, 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile KVKK, TCK ve diğer yasal düzenlemelere yapılan atıflar, bu yasal düzenlemelerde emredici bir değişiklik olduğu takdirde, yeni emredici düzenleme metinlerine yapılmış kabul edilerek yasal düzenlemeye uygun şekilde değişmiş olarak geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır.

 1. Diğer Siteler/Üçüncü Kişiler ve Bunların Gizlilik Politikaları


Mypolithink, bu web sitesinden link verilen diğer web sitelerinin gizlilik ve kişisel veri politika uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik ve kişisel veri politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir. Bunlara ilişkin olarak ilgili üçüncü kişinin gizlilik ve kişisel veri politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

 1. Bildirimler ve Revizyonlar


Web sitemiz ve uygulamalarımız, daha iyi hizmet verebilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle bu “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” de Mypolithink hizmetlerinin kapsamı ve içeriğindeki değişiklikler ile teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin “www.mypolithink.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, web sitesine kayıtlı kullanıcılara gerekli bilgilendirme yapılır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi world@mypolithink.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size yazılı şekilde bilgi verilecektir. Bunun yanında, kullanıcılar, “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili her türlü taleplerini de world@mypolithink.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirler.

 1. Veri Sorumlusu/ Temsilcisi


14 Aralık 1990 tarihli BM’nin Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri, 23 Eylül 1980 tarihli OECD’nin Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeleri, 8 Kasım 2001 tarihli Avrupa Konseyi 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol, 25 Ekim 1998 tarihli 95/46EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi, 2016/679 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve KVKK kapsamında Mypolithink firması, “Veri Sorumlusu”dur. Mypolithink tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı ve KVKK’ya ilişkin yönetmelik ve ilgili düzenlemeler uyarınca gerektiğinde Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecektir.

 1. İnceleme Yükümlülüğü


İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni Mypolithink.com’u ziyaret eden ve kullanan tüm kişiler için yasal mevzuatın gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup, metnin ve içerdiği bilgilerin incelenmesi ziyaretçi ve kullanıcıların sorumluluğundadır. Ziyaretçi ve kullanıcılara, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan hususları kabul etmedikleri takdirde, web sitesini kullanmamalarını tavsiye ederiz. Mypolithink, bu metni incelemeyen veya kabul etmemelerine rağmen web sitesini kullanmaya devam eden ziyaretçi ve kullanıcılar aleyhinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durum, ihlal ve/veya zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 1. Açık Rıza ve Kabul Beyanı

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, kişisel verilerinin bu belgede yer verilen amaç, kapsam ve şekilde Mypolithink tarafından işlenmesine açık rıza verdiğini ve yine kişisel verilerinin işbu belgede yer verilen şekillerde üçüncü kişiler tarafından işlenebileceğini anladığını ve açıkça onayladığını beyan ve kabul etmiş olur.